آقای محمد حسین یقینی _ رئیس اتحادیه

آقای یحیی شروانی _ نائب رئیس اول

آقای پرویز سعداله زاذه _ نائب رئیس دوم

آقای نعمت بهاری _ دبیر 

آقای داوود جلیلی _ خزانه دار