رئیس هیئت مدیره آقای مهندس حسین یقینی

 

 

 

 

 

آقای یحیی شیروانی بعنوان معاونت اتحادیه

 

 

 

 

 

آقای ایرج چالش فام بعنوان خزانه دار

 

 

 

 

 

آقای محمد ابراهیم شاطر مقدم دبیر اتحادیه

 

 

 

 

آقای اسماعیل رادی بعنوان بازرس اتحادیه